Pravidlá

Pravidlá Hokejovej ligy Čaňa pre sezónu 2022/2023

I. Preambula

1. Hokejová liga Čaňa (ďalej len „Liga“) je amatérska hokejová súťaž, ktorej cieľom je vytvoriť a udržať kvalitné športové podmienky pre zúčastnené mužstvá a hráčov.

2. Súťažné zápasy Ligy sa odohrávajú na Zimnom štadióne v Čani.

3. Každý účastník podujatí organizovaných Ligou je povinný postupovať podľa týchto pravidiel a konať tak, aby nedochádzalo ku škodám najmä na zdraví a na majetku. 

II. Podmienky účasti mužstiev

1. Každé mužstvo so záujmom o účasť v sezóne 2022/2023 je povinné registrovať sa najneskôr do 6.9.2022.

2. Účastnícky poplatok (tzv. štartovné) je stanovené vo výške určenej pre danú sezónu.

III. Podmienky účasti hráčov

1. V súlade s filozofiou Ligy môže v súťažných zápasov nastúpiť každý s chuťou športovať, súťažiť a zlepšovať sa, pričom musí spĺňať nasledujúce podmienky:
a. dosiahol vek 15 rokov – pre účasť hráčov do 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonných zástupcov,
b. je riadne evidovaný na súpiske svojho mužstva,
c. ide buď o amatérskeho hráča (t.j. nikdy nepôsobil v súťažiach organizovaných SZĽH) alebo o tzv. Dovoleného PRO hráča – pozri ďalší bod.
2. Za Dovoleného PRO hráča sa považuje hráč:
a. u ktorého nie je v posledných 10 rokoch evidovaná účasť v žiadnej dorasteneckej, juniorskej a seniorskej súťaži organizovanej SZĽH,
b. ktorý pôsobil len a výlučne v žiackych súťažiach, vrátane ligy kadetov,
c. u ktorého je síce evidovaná účasť v súťažiach vymenovaných v písmene a), avšak dovŕšil vek 50 rokov.
d. brankár, ktorý 5 rokov nepôsobil v súťažiach uvedených v písmene a., pričom na súpiske smie byť iba jeden takýto brankár
3. Účasť hráča, ktorý v minulosti reprezentoval Slovenskú republiku na medzinárodných podujatiach alebo pôsobil v akejkoľvek najvyššej súťaži mužov (extraliga) je zakázaná.(ak neplatí bod c.)
4. Hráči LIBA Academy, ktorí v minulosti reprezentovali klub alebo hosťovali v iných kluboch majú štart v súťaži DOVOLENÝ. Zoznam dovolených hráčov L.A. je dostupný k nahliadnutiu na emailovej adrese ligy a je priebežne dopĺňaný. 
5. Brankár ktorý v minulosti chytal v súťažiach SZLH a chce hrať v poli sa nepovažuje za PRO hráča, štart v súťaži má dovolený.
6. Hráči / hráčky, ktorý sú riadne evidovaný v klube ICE DREAM, majú po schválení vedením ligy štart v súťaži DOVOLENÝ.
 7. Hráči môžu v zápasoch nastúpiť len s tímovým dresom , riadnym číslom a kompletným profilom na stránke hokejovej ligy Čaňa. V opačnom prípade štart hráča v súťaži nie je povolený a považuje sa za neoprávnený štart hráča, čo sa trestá kontumáciou zápasu.

IV. Hrací systém, hrací čas a bodovanie 
1. Priebeh sezóny 2022/2023 sa člení na dve časti:
a. základná časť,
b. play-off.
2. Základná časť sa hrá systémom „každý s každým“ v dvoch kolách.
3. Riadny hrací čas v zápasoch základnej časti je stanovený na 3x15 minút hrubého času, v priebehu plynutia trestov sa bude po prerušení hry čas zastavovať. V prípade gólových rozdielov 0,1 a 2 sa bude v posledných 5 minútach stretnutia po prerušení hry čas zastavovať.
4. V prípade, že po riadnom hracom čase bude výsledok nerozhodný, o víťazovi sa rozhodne v sérii troch samostatných nájazdov. Série samostatných nájazdov sa môže zúčastniť iba jeden Dovolený PRO hráč.
5. Systém bodovania v základnej časti:
Výhra v základnej časti v riadnom hracom čase 3 body
Výhra v základnej časti po samostatných nájazdoch 2 body
Prehra v základnej časti v riadnom hracom čase 0 bodov
Prehra v základnej časti po samostatných nájazdoch 1 bod 
6. O mužstvách postupujúcich do play-off rozhodne bodová tabuľka po ukončení druhého kola základnej časti, ktorá zároveň určuje štvrťfinálové a následne aj semifinálové dvojice (vyššie postavený s nižšie postaveným).
7. Štvrťfinále play-off je hrané na 2 víťazné zápasy, semifinále a finále na 3 víťazné zápasy.
8. Hrací čas je v play-off rovnaký ako v základnej časti.
9. V prípade, že po riadnom hracom čase bude výsledok play-off zápasu nerozhodný, nasleduje:
a. 5 minútové predĺženie (čistý čas) vo formáte 3 vs. 3;
b. ak sa nerozhodne v predĺžení, nasleduje séria piatich samostatných nájazdov. Série samostatných nájazdov sa môže zúčastniť iba jeden Dovolený PRO hráč.

V. Súpiska

1. Súpisku je možné vytvárať od zverejnenia času a dátumu zápasu na webovej stránke Ligy.

2. Mužstvo je povinné uzatvoriť súpisku najneskôr 60 minút pred začiatkom zápasu.

. V prípade pochybností môže kapitán mužstva požiadať rozhodcu o overenie totožnosti hráča resp. overenie záznamu jeho súťažnej činnosti (konfrontácia) a to buď 10 minút pred zápasom alebo 10 minút po zápase. Ak sa preukáže, že v zápase nastúpil neoprávnený hráč, zápas bude kontumovaný v neprospech mužstva, za ktoré neoprávnený hráč nastúpil.

4. Za každé mužstvo môžu v zápase nastúpiť najviac dvaja Dovolení PRO hráči, nesmú však pôsobiť v rovnakej formácii resp. „päťke“ a zároveň musia byť označení vizuálnym prvkom (napr. páskou na rukáve, červenou páskou na štucniach a i.), z ktorého bude pre rozhodcu zrejmé, že ide o PRO hráča. Ak sa v jednom okamihu na ľade objavia dvaja PRO hráči, bude tímu uložený menší trest za zlé striedanie.

5. Mužstvo môže mať na súpiske maximálne 3 PRO hráčov. 

VI. Pravidlá a tresty

1. Zápasy základnej časti rozhodujú dvaja, zápasy play-off traja alebo štyria licencovaní rozhodcovia.

2. Zápasy Ligy sa rozhodujú podľa aktuálne platných a účinných pravidiel SZĽH s týmito výnimkami:

a. hra do tela je obmedzená v zmysle pravidiel pre ženský hokej,

b. pravidlo o zakázanom uvoľnení sa počas zápasu neaplikuje, okrem posledných piatich minút pri gólovom rozdiele 0, 1 a 2 – v tomto čase sa bude postupovať podľa pravidla o hybridnom zakázanom uvoľnení,

c. Coach´s challenge – kapitán, tréner mužstva alebo asistent kapitána môže po inkasovanom góle požiadať rozhodcu o zhliadnutie videozáznamu. V prípade, že rozhodca svoje pôvodné rozhodnutie nezmení, mužstvu bude uložený menší trest pre zdržiavanie hry.

3. Hrubé, tvrdé a zákerné zákroky sa neakceptujú. V prípade, že k nim dôjde, rozhodcovia na ľade uložia najvyšší možný trest a následne bude voči konkrétnemu hráčovi vyvodená aj disciplinárna zodpovednosť.

VII.   Záverečné ustanovenia 

1.      1. Každý hráč, funkcionár, rozhodca a fanúšik berie na vedomie, že zápasov Ligy sa zúčastňuje na vlastné riziko.
2. Zápas s vopred zverejneným dátumom a časom bude možné prekladať resp. rušiť výhradne v prípade dohody medzi oboma mužstvami, pričom jeden z vedúcich mužstiev je o takejto dohode povinný informovať aj rozhodcov.
3. V prípade, že sa jedno z mužstiev nedostaví na vopred naplánovaný zápas, výsledok bude kontumovaný v jeho neprospech a zároveň bude povinné uhradiť prenájom ľadovej plochy, inak bude z Ligy vylúčené.
4.Pre fanúšikov je vyhradený bočný vstup na štadión. Zároveň pre fanúšikov platí prísny zákaz iniciovať akýkoľvek kontakt (verbálny alebo fyzický) s hráčmi, funkcionármi a rozhodcami. V prípade, že dôjde k porušenie tohto zákazu, sankcie budú znášať ako fanúšikovia, tak aj ich mužstvá. Disciplinárny poriadok:

Pri vyšších trestoch mužstvo automaticky postupuje takto :

2 vyššie tresty = STOP 1 zápas

4 vyššie tresty = STOP 3 zápasy

5 vyššie tresty = STOP 4 zápasy

6 vyššie tresty = STOP 5 zápasy

Viac ako 6 vyšších trestov = o výške trestu rozhoduje DK HL Čaňa

TH = automaticky stop na 2 zápasy + o ďalšom postupe rozhoduje DK

Všetky tresty / dĺžku trvania trestu, môže na základe videozáznamu z kamery ZŠ alebo iného média upravovať disciplinárna komisia HL Čaňa.


O Podrobný disciplinárny poriadok môžete požiadať na adrese hokejovaligacana@gmail.com.


Hracie dni:

Sobota: 19:30, 20:45  

Nedeľa : 17:00, 18:15